Unie rodičů

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci,

při SUPŠ sv. Anežky byla v roce 1999 zřízena Unie rodičů, která je součástí celostátní organizace rodičů středních škol. Každým rokem zajišťuje nákup např. učebních pomůcek, odborné literatury do školní knihovny, dále pak přispívá na pořádání maturitních plesů, na částečnou úhradu vstupného za divadelní a filmová představení, pojištění a dopravu při odborných exkurzích, apod..
Příspěvek každého studenta na školní rok činí 250,- Kč (pokud jsou ve škole sourozenci, pak platí pouze jeden z nich).
Členy Unie rodičů při SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově jsou zákonní zástupci žáků školy ve složení předseda + 2 členové (počet členů není omezen).
Administrativa Unie rodičů je vedena zaměstnankyní školy. Stručný přehled příjmů a výdajů za každý školní rok je vypracován vždy v srpnu příslušného roku. Tento přehled si může každý z řad rodičů či zákonných zástupců vyžádat na adrese sups@supsck.cz. Taktéž má každý zákonný zástupce možnost vyžádat si informace o hospodaření Unie rodičů i během probíhajícího školního roku.

S pozdravem

Josef Hanusch
předseda Unie rodičů

STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ UNIE RODIČŮ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VÝZVA RODIČŮM

Administrativa Unie rodičů při SUPŠ sv. Anežky České:
p. Romana Kanzlerová – tel. č. 380 711 417, email sups@supsck.cz