Historie školy

Český Krumlov, který byl v r. 1992 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se staletou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena
na umělecká řemesla a stavební obnovu památek.

SUPŠ byla po vypracování projektu zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991.

Její patronkou se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.

Současnost

Výuka na SUPŠ sv. Anežky probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijního oboru.

Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů, jsou absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.

V průběhu celého studia jsou organizovány odborné exkurze do muzeí, expozic a galerií u nás i v zahraničí.
Studenti se aktivně podílejí svou vlastní uměleckou tvorbou na kulturních a výstavních akcích především v rámci regionu.

Absolventi se jako vysoce kvalifikovaní odborníci uplatní buď samostatně nebo v realizačních týmech zabývajících se uměleckořemeslnou výrobou, v malých provozech a dílnách, v propagačních, grafických a reklamních studiích, galeriích, muzeích, divadlech a řadě dalších institucí.

Absolventi všech oborů jsou dobře připraveni k pokračování ve studiu na všech typech škol s uměleckým zaměřením (AVU, UMPRUM, FAMU, FAVU, pedagogické fakulty, vyšší odborné školy) a na vysokých školách humanitně zaměřených.

V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky vybrána a zařazena do asociace škol přidružených k UNESCO.

 

 

Projekt Otevřená škola

Ateliéry oborů Grafický design, Scénická, interiérová a výstavní tvorba a Užitá klasická a digitální fotografie v klášteře křížovníků nabízí v rámci projektu„Otevřená škola“

  •  žákům ZŠ a jejich rodičům možnost návštěvy konzultací, případně praktickou „ochutnávku“ ateliérové výuky.
  • zájemcům z řad veřejnosti prohlídku školy včetně prezentací prací a projektů studentů /po předchozí tel. dohodě/
  • rodičům studentů školy náhled do výuky /po předchozí tel. dohodě/

 

 

Adresa:
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově,
Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 711 417, 380 717 671
IČ: 60084286

Odloučené pracoviště: Latrán 50 (areál klášterů)

 

Mgr. Petr Lazar
Pověřenec GDPR
Šumavská 26
370 01 České Budějovice

T:  603 927 272

 
Poučení o právech zákonných zástupců dětí/žáků školy při zpracování osobních
údajů

 

E-mail: sups@supsck.cz
Webové stránky: www.supsck.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
Právní forma: příspěvková organizace