Přijímaní ke studiu

Dopis rodičům přijatých studentů, září 2019
 
 
 

Vyhlášení výsledků talentových zkoušek ze dne 3. a 4. ledna 2019:

GD-1 Užitá grafika
GD-2 Design knihy a papíru
Užitá fotografie a média
Scénická a výstavní tvorba
Užitá malba
Kamenosochařství

Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek do deseti dnů, tj. do 15. února. V případě, že neodevzdají lístek, bude jejich místo uvolněno pro další uchazeče. Viz text níže.

 

 

 

Termín konání talentových zkoušek je 3. a 4. 1. 2019.
Prezentace od 8:00 hodin.
Každý uchazeč obdrží písemnou pozvánku s podrobnostmi poštou.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přihláška ke studiu se podává nejpozději do 30. listopadu 2018 na adresu školy: SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ke stažení
Podle § 60 odst. 3 a 13 školského zákona stanovil ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově následující kritéria přijímacího řízení:

a) výsledky talentové přijímací zkoušky
b) pohovor
c) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání
d) doložení, že uchazeč byl v posledních 2 letech žákem výtvarného oboru ZUŠ nebo akreditovaného výtvarného kurzu (pokud akreditovaný kurz navštěvoval)

Přijímací řízení je rozděleno na dvě části

1.část
a) talentová zkouška
slouží k prokázání specifických vloh a schopností žáků ke studiu uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni.

Hodnoceny jsou následující úkoly

Grafický design I. (Užitá grafika)

1) kresba zátišímax. počet bodů 30
2) plošný úkol – práce s papíremmax. počet bodů 30

 

Grafický design II. (Design knihy a papíru)

1) kresba zátišímax. počet bodů 30
2) práce s papírem – objektmax. počet bodů 30

 

Kamenosochařská tvorba

1) kresba zátišímax. počet bodů 30
2) modelovánímax. počet bodů 30

 

Klasická malba a nové technologie

1) kresba podle modelumax. počet bodů 30
2) malba zátišímax. počet bodů 30

 

Scénická, interiérová a výstavní tvorba

1) kresba zátišímax. počet bodů 30
2) prostorový úkol – objekt z papírumax. počet bodů 30

 

Užitá klasická a digitální fotografie

1) kresba zátišímax. počet bodů 30
2) fotografovánímax. počet bodů 30

 

Ke splnění podmínek talentové zkoušky musí uchazeči získat minimálně 20 bodů z 60 možných bodů.

Výsledek talentové zkoušky:

vykonalzískal 20 a více bodů
nevykonalzískal 19 bodů a méně

 

Uchazeči, kteří vykonají talentovou zkoušku, pokračují do druhé části přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří nevykonají talentovou zkoušku, nepokračují do druhé části přijímacího řízení.

Každý úkol má časovou dotaci 2 hodiny.

 

Oborový pohovor

Každý student vykoná na oboru krátký pohovor v délce cca 5 minut. Pohovor je zaměřen na motivaci uchazeče o studium daného oboru, ostatní zájmy a aktivity, na další vědomosti a schopnosti uchazeče.

 

2. část

V druhé části přijímacího řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

b) Hodnocen je průměrný prospěch uchazečů za II. pololetí 8. ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku jiného druhu školy

1,00 – 1,19     20 bodů

1,20 – 1,29     18 bodů

1,30 – 1,39     17 bodů

1,40 – 1,49     16 bodů

1,50 – 1,59     15 bodů

1,60 – 1,69     14 bodů

1,70 – 1,79     13 bodů

1,80 – 1,89     12 bodů

1,90 – 1,99     11 bodů

2,00 – 2,09     10 bodů

2,10 – 2,19     8 bodů

2,20 – 2,29     6 bodů

2,30 – 2,39     4 body

2,40 – 2,49     2 body

od 2,50           0 bodů

c) V případě, že uchazeč byl v posledních 2 letech žákem výtvarného oboru ZUŠ nebo akreditovaného výtvarného kurzu, doloží písemně tuto skutečnost a získává 10 bodů

 

Uchazeč může získat za přijímací řízení maximální počet 90 bodů. Celkový součet bodů rozhoduje o pořadí jednotlivých uchazečů.

 

Pokud získají dva uchazeči o jeden obor stejný počet bodů, je určeno pořadí takto:

1) Vyšší počet bodů z 1. úkolu

2) Vyšší počet bodů z 2. oborového úkolu

Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem:

  1. a) žák je přijat, pokud úspěšně splnil podmínky přijímacího řízení na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímací zkoušky a zohlednění dosahovaných studijních výsledků
  2. b) žák není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení
    a získali větší počet bodů
  3. c) žák není přijat, protože nevyhověl podmínkám přijímacího řízení (to v případě, že nevykonal talentovou zkoušku tzn., získal 19 a méně bodů)

 

Přijetí a nepřijetí ke studiu

O přijetí uchazeče rozhodne dle § 59 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon
o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, ředitel školy.

 

Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nejpozději do 20. ledna 2019 (výsledek talentové zkoušky je vykonal/nevykonal, POZOR – nejedná se o  rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu).

 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem, které uchazeči obdrží při prezentaci na talentové zkoušce a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2019. Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude zveřejněno veřejně přístupném místě ve škole (sekretariát) a způsobem umožňující dálkový způsob (na webových stránkách školy www.supsck.cz). Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zasláno poštou, rozhodnutí o přijetí se neposílá.

 

Svůj úmysl vzdělávat se na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) nebo § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) ani § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři); na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá (tohoto odstavce).

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud budou na některých oborech po přijímacím řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení, které bude zveřejněno na webových stránkách školy.

 

V Českém Krumlově                                                                                     Ing. Martin Busta

ředitel školy