Přijímaní ke studiu

Výsledky přijímacího řízení ke dni 2. 6. 2020
Grafický design II – design knihy a papíru / Kamenosochařská tvorba / Scénická, interiérová a výstavní tvorba

 
Dopis rodičům přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 ze dne 4. 5. 2020

 

Výsledky přijímacího řízení ke dni 5. 2. 2020

Užitá klasická a digitální fotografie
Klasická malba a nové technologie
Scénická, interiérová a výstavní tvorba
Kamenosochařská tvorba
Grafický design I – Užitá grafika
Grafický design II – Design knihy a papíru

 

 

POZOR, ČTĚTE!

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Na základě usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu, kdy je zakázána přítomnost žáků a studentů ve školských zařízeních  oznamujeme, že termín pro konání dalšího kola přijímacího řízení – talentových zkoušek se odkládá na dobu po ukončení mimořádných opatření. Pozvánka s novým termínem konání dalšího kola talentových zkoušek bude zaslána s dostatečným předstihem. Tímto není omezeno právo na podání přihlášky na jinou školu s přijímacím řízením v dubnu 2020.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ke stažení

 

 

Druhé kolo: termín 23. 3. 2020 od 8:00 hodin bude přesunut

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 odst. 3 a § 62 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 353/2016 Sb., ve znění novel následujících, § 3 pro denní formu vzdělávání v oborech:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba

talentovou zkoušku

Pro denní formu vzdělávání v těchto oborech:
82-41-M/01 Užitá malba
82-41-M/02 Užitá fotografie a média
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
82-41-M/05 Grafický design I – Užitá grafika
82-41-M/05 Grafický design II – Design knihy a papíru
82-41-M/16 Kamenosochařství

Přihláška ke studiu se podává na adresu školy: SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov.

 

Podle § 60 odst. 3 školského zákona stanovil ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově následující kritéria přijímacího řízení:

a) výsledky talentové přijímací zkoušky
b) pohovor
c) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání
d) doložení, že uchazeč byl v posledních 2 letech žákem výtvarného oboru ZUŠ nebo akreditovaného výtvarného kurzu (pokud akreditovaný kurz navštěvoval)

Přijímací řízení je rozděleno na dvě části

1. část

a) talentová zkouška
• slouží k prokázání specifických vloh a schopností žáků ke studiu uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni.

Hodnoceny jsou následující úkoly

Grafický design I. (Užitá grafika)
1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) plošný úkol – práce s papírem max. počet bodů 45

Grafický design II. (Design knihy a papíru)
1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) práce s papírem – objekt max. počet bodů 45

Kamenosochařská tvorba
1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) modelování max. počet bodů 45

Klasická malba a nové technologie
1) kresba podle modelu max. počet bodů 45
2) malba zátiší max. počet bodů 45

Scénická, interiérová a výstavní tvorba
1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) prostorový úkol – objekt z papíru max. počet bodů 45

Užitá klasická a digitální fotografie
1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) fotografování max. počet bodů 45

Ke splnění podmínek talentové zkoušky musí uchazeči získat minimálně 30 bodů z 90 možných bodů.
Výsledek talentové zkoušky vykonal (získal 30 a více bodů)
                                            – nevykonal (získal 29 bodů a méně)

Uchazeči, kteří vykonají talentovou zkoušku, pokračují do druhé části přijímacího řízení.
Uchazeči, kteří nevykonají talentovou zkoušku, nepokračují do druhé části přijímacího řízení.
Každý úkol má časovou dotaci 2 hodiny.

b) Oborový pohovor
Každý student vykoná na oboru krátký pohovor. Pohovor je zaměřen na motivaci uchazeče o studium daného oboru, ostatní zájmy a aktivity, na další vědomosti a schopnosti uchazeče.
Za pohovor získá uchazeč maximálně 5 bodů.

2. část

V druhé části přijímacího řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

c) Hodnocení za prospěch
Hodnocen je průměrný prospěch uchazečů za II. pololetí 8. ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku jiného druhu školy

1,00 – 1,19 10 bodů
1,20 – 1,29 9 bodů
1,30 – 1,39 8 bodů
1,40 – 1,49 7 bodů
1,50 – 1,59 6 bodů
1,60 – 1,69 5 bodů
1,70 – 1,79 4 bodů
1,80 – 1,89 3 bodů
1,90 – 1,99 2 bodů
2,00 – 2,09 1 bodů
2,10 – 2,19 0 bodů

d) Hodnocení za ZUŠ/akreditovaný kurz
V případě, že uchazeč byl v posledních 2 letech žákem výtvarného oboru ZUŠ nebo akreditovaného výtvarného kurzu, doloží písemně tuto skutečnost a získává 5 bodů

Uchazeč může získat za přijímací řízení maximální počet 110 bodů. Celkový součet bodů rozhoduje o pořadí jednotlivých uchazečů.

Pokud získají dva uchazeči o jeden obor stejný počet bodů, je určeno pořadí takto:
1) Vyšší počet bodů z 1. úkolu
2) Vyšší počet bodů z 2. oborového úkolu

Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem:
a) žák je přijat, pokud úspěšně splnil podmínky přijímacího řízení na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímací zkoušky a zohlednění dosahovaných studijních výsledků
b) žák není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení
a získali větší počet bodů
c) žák není přijat, protože nevyhověl podmínkám přijímacího řízení (to v případě, že nevykonal talentovou zkoušku tzn., získal 29 a méně bodů)

Přijetí a nepřijetí ke studiu
O přijetí uchazeče rozhodne dle § 59 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon
o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, ředitel školy.

Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nejpozději do 20. ledna 2020 (výsledek talentové zkoušky je vykonal/nevykonal, POZOR – nejedná se o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu).

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem, které uchazeči obdrží při prezentaci na talentové zkoušce a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2020. Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole (sekretariát) a způsobem umožňující dálkový způsob (na webových stránkách školy www.supsck.cz). Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zasláno poštou, rozhodnutí o přijetí se neposílá.

Svůj úmysl vzdělávat se na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět dle § 60g odst. 7, zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) nebo § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) ani § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři).
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud budou na některých oborech po přijímacím řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení, které bude zveřejněno na webových stránkách školy.

V Českém Krumlově Ing. Martin Busta
25. 10. 2019 ředitel školy