Přijímaní ke studiu

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledková listina přijímacích zkoušek ke dni 21. 6. 2024 (2. kolo 11. 6.):

Užitá fotografie a média
 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ke dni 15. 5. 2024:

Užitá malba
Užitá fotografie a média
Scénická a výstavní tvorba
Grafický design I – Užitá grafika
Grafický design II – Design knihy a papíru
Kamenosochařství

Dopis rodičům a zákonným zástupcům přijatých žáků pro školní rok 2024/2025:

více ZDE

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 11. 6. 2024:

více ZDE

 

 

 

 

výsledky talentové zkoušky zveřejněné dne 1. 2. 2024

Jedná se pouze o celkové výsledky talentové zkoušky konané dne 3. a 4. 1. 2024 a pořadí uchazečů, nejedná se o přijetí.

 

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává­ní (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 odst. 3 a § 62 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 353/2016 Sb., ve znění novel následujících, § 3 pro denní formu vzdělávání v oborech 82-41-M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba talentovou zkoušku.

Pro denní formu vzdělávání v těchto oborech:

82-41-M/01   Užitá malba ŠVP  Klasická malba a nové technologie
82-41-M/02
Užitá fotografie a média ŠVP  Užitá klasická a digitální fotografie
82-41-M/03    Scénická a výstavní tvorba ŠVP  Scénická, interiérová a výstavní tvorba
82-41-M/05 Grafický design ŠVP Užitá grafika
ŠVP Design knihy a papíru
82-41-M/16 Kamenosochařství ŠVP  Kamenosochařská tvorba

 

 

Přihláška ke studiu se podává nejpozději do 30. listopadu 2023 na adresu školy:

SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov.

e-mail: sups@supsck.cz

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ke stažení

 

Termín talentové zkoušky:

3. ledna a 4. ledna 2024

 

Podle § 60 odst. 3 školského zákona stanovil ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově následující kritéria přijímacího řízení:

 

  1. výsledky talentové přijímací zkoušky
  2. pohovor
  3. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání
  4. doložení, že uchazeč byl v posledních 2 letech žákem výtvarného oboru ZUŠ nebo akreditovaného výtvarného kurzu (pokud akreditovaný kurz navštěvoval – není povinné)

 

 

Přijímací řízení je rozděleno na dvě části:

1. část

Talentová zkouška

  • slouží k prokázání specifických vloh a schopností žáků ke studiu uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni.

 

Hodnoceny jsou následující dva úkoly

 

Grafický design I. (Užitá grafika)

1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) plošný úkol – práce s papírem max. počet bodů 45

 

Grafický design II. (Design knihy a papíru)

1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) práce s papírem – objekt max. počet bodů 45

 

 

Kamenosochařská tvorba

1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) modelování max. počet bodů 45

 

 

Klasická malba a nové technologie

1) kresba podle modelu max. počet bodů 45
2) malba zátiší max. počet bodů 45

 

 

Scénická, interiérová a výstavní tvorba

1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) prostorový úkol – objekt z papíru max. počet bodů 45

 

 

Užitá klasická a digitální fotografie

1) kresba zátiší max. počet bodů 45
2) fotografování max. počet bodů 45

 

 

Ke splnění podmínek talentové zkoušky musí uchazeči získat minimálně 30 bodů z 90 možných bodů.
Výsledek talentové zkoušky:

vykonal získal 30 a více bodů
nevykonal získal 29 bodů a méně

 

 

Uchazeči, kteří vykonají talentovou zkoušku, pokračují do druhé části přijímacího řízení.
Uchazeči, kteří nevykonají talentovou zkoušku, nepokračují do druhé části přijímacího řízení.

Každý úkol má časovou dotaci 2 hodiny a 10 minut, z toho pohovor 10 minut.

 

2. část

V druhé části přijímacího řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

a) Oborový pohovor

Každý student vykoná na oboru krátký pohovor. Pohovor je strukturován do těchto tří bloků:
– Orientace v daném oboru, znalost souvisejících autorů, zájem o problematiku – 4 body
– Všeobecný výtvarný přehled, vlastní zájem o obor, navštívené výstavy a podobně – 4 body
– Motivace ke studiu na dané škole, individuální předpoklady, osobní aktivity – 2 body
Za pohovor získá uchazeč maximálně 10 bodů.

b) Hodnocení za prospěch

Hodnocen je průměrný prospěch uchazečů za II. pololetí 8. ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku jiného druhu školy.
Pokud má uchazeč na vysvědčení slovní hodnocení, požádá příslušnou školu o konverzi.

1,00 – 1,19      10 bodů
1,20 – 1,29      9 bodů
1,30 – 1,39      8 bodů
1,40 – 1,49      7 bodů
1,50 – 1,59      6 bodů
1,60 – 1,69      5 bodů
1,70 – 1,79      4 bodů
1,80 – 1,89      3 bodů
1,90 – 1,99      2 bodů
2,00 – 2,09      1 bodů
2,10 – 2,19      0 bodů

 

c) Hodnocení za ZUŠ / akreditovaný kurz

V případě, že uchazeč byl v posledních 2 letech žákem výtvarného oboru ZUŠ nebo akreditovaného výtvarného kurzu, doloží písemně tuto skutečnost a získává 5 bodů

Uchazeč může získat za přijímací řízení maximální počet 115 bodů. Celkový součet bodů rozhoduje o pořadí jednotlivých uchazečů.

Pokud získají dva uchazeči o jeden obor stejný počet bodů, je určeno pořadí takto:
1) Vyšší počet bodů z 1. úkolu
2) Vyšší počet bodů z 2. oborového úkolu

 

Přijímací řízení může skončit tímto výsledkem:

  1. žák je přijat, pokud úspěšně splnil podmínky přijímacího řízení na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímací zkoušky a zohlednění dosahovaných studijních výsledků
  2. žák není přijat pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení
    a získali větší počet bodů
  3. žák není přijat, protože nevyhověl podmínkám přijímacího řízení (to v případě, že nevykonal talentovou zkoušku tzn., získal 29 a méně bodů)

 

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů účastnit talentové zkoušky v řádném termínu, je povinen se písemně omluvit do tří pracovních dnů a bude mu v tomto případě vypsán náhradní termín talentové zkoušky.

 

Přijetí a nepřijetí ke studiu

O přijetí uchazeče rozhodne dle § 59 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy.

 

Sdělení o výsledku talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nejpozději do 20. ledna 2024 (výsledek talentové zkoušky je vykonal/nevykonal, POZOR – nejedná se o  rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu).

 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem, které uchazeči obdrží při prezentaci na talentové zkoušce a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2024. Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole (sekretariát) a způsobem umožňující dálkový způsob (na webových stránkách školy www.supsck.cz). Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zasláno poštou, rozhodnutí o přijetí se neposílá.

 

Svůj úmysl vzdělávat se na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole.
V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět dle § 60 g odst. 7, zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) nebo § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (Školský zákon – Přijímaní do oborů s talentovou zkouškou) ani § 88 (Školský zákon – Přijímání ke vzdělání v konzervatoři).

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud budou na některých oborech po přijímacím řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení, které bude zveřejněno na webových stránkách školy.

Předpokládané počty přijatých žáků na jednotlivé obory:

82-41-M/01   Užitá malba 11
82-41-M/02
Užitá fotografie a média 10
82-41-M/03    Scénická a výstavní tvorba 11
82-41-M/05 Grafický design I – Užitá grafika 10
82-41-M/05 Grafický design II – Design knihy a papíru
10
82-41-M/16 Kamenosochařství 7

 

 

V Českém Krumlově, 26. 10. 2022                                                                   ředitel školy Ing. Martin Busta