Grafický design I – Užitá grafika

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Užitá grafika

vedoucí oboru: MgA. Mgr. Radek Doško
email: radek.dosko@supsck.cz

Grafický design je obor, který se v oblasti užitého umění uplatňuje velkou měrou. Je médiem vizuální komunikace. Médiem přenosu informací a myšlenek. Obor jako takový zastřešuje veškeré výtvarné obory. Svým nad oborovým postavením se stává výzvou pro hledání nových komunikačních kódů.
Studenti jsou v první polovině studia vedeni k vnímání prostoru. Učí se prostřednictvím elementárních cvičení prostorové představivosti. Učí se hledat principy grafické stylizace na rozmanitých tiskových technikách. Poznávají zákonitosti konstrukce a psaní písma. Od prvního ročníku nahlíží do kapitol z dějin grafického designu.

Ve druhé polovině studia je kladen důraz na aplikaci načerpaných dovedností na komplexních úlohách. Studenti se během studia zabývají problematikou návrhů a realizací piktogramů, orientačních systémů, propagačních materiálů, velkoplošných reklam, vizuálního stylu, obalového designu, grafickou úpravou tiskovin, časopisů a knih.

Studenti pracují s grafickými počítačovými programy vektorovými, bitmapovými a také s programy 3D. Nedílnou součástí studia je osvojení si technik animace a práce s fotografií.

Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Užitá grafika
předmět I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1 1
Fyzika 1      
Chemie 2 1    
Základy ekologie 1      
Matematika 2 2    
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a kom. tech. 2 2    
Počítačová grafika 2 2
Ekonomika       3
předmět I. II. III. IV.
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Dějiny grafického designu 2 2
Výtvarná příprava 4 6    
Písmo 2 2    
Figurální kreslení     3 3
Technické kreslení 2    
Základy typografie     2 2
Technologie 2 2 2 2
Základy fotografování   2 1
Navrhování     6 6
Praktická cvičení 6 6
Prostorové a materiálové cv. 3 3
Grafické techniky 3 3
Tiskové techniky 3 1