Grafický design I – Užitá grafika

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Užitá grafika

vedoucí oboru: MgA. Mgr. Radek Doško
email: radek.dosko@supsck.cz

Grafický design je obor, který se v oblasti užitého umění uplatňuje velkou měrou. Je médiem vizuální komunikace. Médiem přenosu informací a myšlenek. Obor jako takový zastřešuje veškeré výtvarné obory. Svým nad oborovým postavením se stává výzvou pro hledání nových komunikačních kódů.
Studenti jsou v první polovině studia vedeni k vnímání prostoru. Učí se prostřednictvím elementárních cvičení prostorové představivosti. Učí se hledat principy grafické stylizace na rozmanitých tiskových technikách. Poznávají zákonitosti konstrukce a psaní písma. Od prvního ročníku nahlíží do kapitol z dějin grafického designu.

Ve druhé polovině studia je kladen důraz na aplikaci načerpaných dovedností na komplexních úlohách. Studenti se během studia zabývají problematikou návrhů a realizací piktogramů, orientačních systémů, propagačních materiálů, velkoplošných reklam, vizuálního stylu, obalového designu, grafickou úpravou tiskovin, časopisů a knih.

Studenti pracují s grafickými počítačovými programy vektorovými, bitmapovými a také s programy 3D. Nedílnou součástí studia je osvojení si technik animace a práce s fotografií.

Povinné pomůcky pro 1. ročník oboru

RVP: 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP: Užitá grafika
předmětI.II.III.IV.
Český jazyk a literatura3333
Cizí jazyk3333
Občanská nauka1111
Fyzika1   
Chemie21  
Základy ekologie1   
Matematika22  
Tělesná výchova2222
Informační a kom. tech.22  
Počítačová grafika22
Ekonomika   3
předmětI.II.III.IV.
Dějiny výtvarné kultury2333
Dějiny grafického designu22
Výtvarná příprava46  
Písmo22  
Figurální kreslení  33
Technické kreslení2  
Základy typografie  22
Technologie2222
Základy fotografování 21
Navrhování  66
Praktická cvičení66
Prostorové a materiálové cv.33
Grafické techniky33
Tiskové techniky31