Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Hlavní cíle

  • zkvalitnit klima školy
  • zajistit intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
  • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
  • zajistit integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zajistit služby kariérového poradenství pro žáky
  • koordinovat služby školního poradenského pracoviště s dalšími poradenskými institucemi (PPP, SPC, OSPOD, SVP, ÚP)

Poradenský tým ŠPP

Výchovný poradce, Mgr. Linda Šimková, linda.simkova@supsck.cz, tel. 777 237 260
Metodik prevence: Mgr. Milan Konrád, milan.konrad@supsck.cz
Kariérový poradce: Mgr. Jana Dušková, jana.duskova@supsck.cz
Školní psycholog: MUDr. Jan Příbaň, j.priban1@seznam.cz
elektronická schránka důvěry: anezkasos@supsck.cz

Dokumenty

Program poradenských služeb ke stažení

Preventivní program školy 2023