Školská rada

Jmenování školské rady

Rada Jihočeského kraje dne 1. 10. 2020 usnesením č. 1017/2020/RK-108 vzala na vědomí výsledky voleb do
dvou třetin školské rady při Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České, Český Krumlov,
Tavírna 109 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke
dni 1. 10. 2020.

Stanovený počet členů školské rady: 3
Složení školské rady ke dni 1. 10. 2020:

− za pedagogické pracovníky školy

Mgr. MgA. Jan Mahr

− za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty
Ing. Miroslav Reitinger

− za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován

PhDr. Pavel Slavko