Školská rada

Oznámení:
Dne 18. 6. 2024 od 14.00 hodin proběhne jednání školské rady při Střední
uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v budově školy – Klášter,
Latrán 50.
Podněty pro jednání můžete zaslat svému zástupci.
Mgr. Josef Neubauer
předseda školské rady

 

 

Jmenování školské rady

Rada Jihočeského kraje dne 1. 10. 2020 usnesením č. 1017/2020/RK-108 vzala na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky
České, Český Krumlov, Tavírna 109 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Stanovený počet členů školské rady: 3

Složení školské rady ke dni 1. 10. 2023

Mgr. Josef Neubauer – předseda školské rady tel.:728 428 242
− za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.; tel.: 777 298 269, svesticky@seznam.cz
− za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

PhDr. Pavel Slavko; tel.: 607 559 430, slavko.pavel@npu.cz
− za zřizovatele školy

 

Jednací řád ŠR

Zápis z jednání ŠR DNE 15.12.2023