Nařízení ředitele školy o průběhu distančního vzdělávání a studiu v době uzavření školy:

  • Vzhledem k mimořádnému opatření MZČR budou úkoly a podklady nutné ke studiu zadávány distanční formou
  • Úkoly budou zadávány žákům prostřednictvím aplikace Bakaláři a výhradně prostřednictvím školních e-mailů pedagogů, které jsou vždy jmeno.prijmeni@supsck.cz, doplňující informace jsou pak uvedeny na webových stránkách školy www.supsck.cz
  • Zprávy budou zasílány vždy s potvrzením o přečtení, pokud má někdo nějaké komplikace s připojením, heslem ke svému účtu a podobně, tak neprodleně kontaktuje koordinátora ICT Mgr. Josefa Neubauera e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 728 428 242
  • Úkoly budou zadávány na začátku týdne a vyhodnoceny na začátku týdne příštího, případně průběžně
  • Neplnění úkolů zadaných touto formou bude hodnoceno jako hrubé porušení studijních povinností
  • V případě, že má žák zdravotní nebo jiné objektivní potíže (potvrzené lékařem), které mu brání v plnění těchto studijních povinností, doloží tuto skutečnost neprodleně třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele
  • Všichni žáci školy jsou povinni se nařízením ředitele řídit

 

 

 

V Českém Krumlově                                                                                                    Martin Busta

17. 3. 2020                                                                                                                    ředitel školy