Vážení uchazeči,
výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny 5. 2. 2020 na stránkách školy ZDE

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní dne 5. 2. 2020 seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem, které uchazeči obdrželi při prezentaci na talentové zkoušce, a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole (sekretariát) a způsobem umožňující dálkový způsob (na webových stránkách školy www.supsck.cz). Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zasláno poštou, rozhodnutí o přijetí se neposílá.

Odvolání proti rozhodnutí

Mohou zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci podat až po převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou na adresu. Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení/převzetí rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se na SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.